სამშაბათი, 25.06.2019, 10:57
თქვენ შემოხვედით როგორც სტუმარი | ჯგუფი "Гости" | RSS

WWW.GCS.UCOZ.COM

Site by Shotanika skype: shotanika91

მთავარი | SHOTANIKA-ს საიტი | ჩემი პროფილი | გამოსვლა


gcs.ucoz.com
მენიუ
COUNTER-STRIKE 1.6 [7]
პროგრამები [38]
ვიდეო გაკვეთილები [9]
იუმორი [24]
სხვადასხვა [12]
ონლაინ თარჯიმანი [1]
მუსიკა [10]
FIFA 08 [4]
Tijs VeRWeST (Tiesto) [11]
თამაშები [4]
Online Photoshop [1]
Laleh [20]
არჩეული ფილმები [8]
მინი-ჩეთი
200
ჩვენი გამოკითხვა
შეაფასე საიტი
სულ პასუხი: 251
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
შესვლის ფორმა
hit counter

visitors by country counter

online gambling Free counters
მთავარი » 2009 » სექტემბერი » 30 » თარგმნე სასურველი ტექსტი სხვადასხვა ენაზე*
10:53
თარგმნე სასურველი ტექსტი სხვადასხვა ენაზე*
კატეგორია: ონლაინ თარჯიმანი | ნანახია: 8425 | დაამატა: shota | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 3
0 Spam
3 giorgi  
kargi saitiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:D:D:D: :D

0 Spam
2 una  
uazro satarjimno programaa, amit rogor unda isargeblo? aranair shesatyviss ar edzebs, moshalet da normaluri daayenet

0 Spam
1 ნინო კახიანი  
1. daskvna
yovelive zemoT aRniSnuli garemoebebidan gamomdinare udavoa sakiTxi, imasTan dakavSirebiT, rom eleqtronuli komercia saWiroebs calke regulirebas. zogi Tvlis rom ar unda moxdes eleqtronuli sivrcis Caketva, Tumca sakanonmdeblo regulireba am mosazrebas ar akninebs, piriqiT ufro mobiluri da xelmisawvdomi iqneba yvelasTvis. saxelmwifo ar dakargavs Semosavals, gadasaxadis saxiT da aseve ar moxdeba ormagi dabegvra da ar dazaraldeba momxmarebeli. arsebobs mosazreba, rom es gamoiwvevs fasebis zrdas da droSi gawelvas, amitom saxelmwifom unda Seqmnas iseTi sistema, rom aRniSnuli garemoeba gaTvaliswinebul iqnes, rac savsebiT SesaZlebelia dRevandel teqnologiur sivrceSi. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi sityva “eleqtronuli” saerTod ar aris naxsenebi, Tumca zogierTi cneba SeiZleba moergos eleqtronul komercias. mecnierebi situacias, roca ar arsebobs garkveuli sferos regulireba uwodeben “prabels”, anu sicarieles, rac aucileblad unda Seivsos, miT umetes iseT epoqaSi, rogoric dResaa.
saqarTvelo ar miekuTvneba im saxelmwifoTa rigs, romlebsac SeuZliaT raime axali Seqmnan, Tumca SesaZlebelia gamoviyenoT sxva saxelmwifoebis gamocdileba. saxelmwifo regulirebisaTvis unda gadaidgas Semdegi nabijebi: unda Seiqmnas normebis erTiani universaluri sistema, romelSic Seva, rogorc eleqtronuli komerciis arsebuli saxeebi, aseve isini rac savaraudoa, rom SeiZleba ganxorcieldes; unda moxdes gamijvna eleqtronuli momsaxurebis saqonlisgan; unda Seiqmnas eleqtronuli angariSebis sistema, romelic xels Seuwyobs gadasaxadebis administrirebas da a.S. aseve mniSvnelovania Tu gaviTvaliswinebT evrokavSiris me-6 direqtivaSi aRniSnul valdebulebas, romelic exeba evrokavSiris qveynebs, rom eleqtronuli ekonomikuri saqmianobis ganmxorcielebel pirebs mieniWoT gansxvavebuli nomrebi, dRg-s gadamxdelad registraciis dros. Tu zustad ver moxdeba am normis kopireba, SesaZlebelia raime damatebiTi aRniSvnis gakeTeba aseTi pirebis registraciis nomerze.

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2009  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
ჩანაწერების არქივი
GCS.UCOZ.COM

188.129.187.230:27015

DOP3*<Animal Gaming


Copyright MyCorp © 2019

Make a free website with uCoz SHOTANIKA

MYTOP.GEРейтинг@Mail.ru